Lưu ý: Chỉ được coment loại trứng muốn nuôi, không bình luận thắc mắc.